Konkurs “Tajemnice Kangura”

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “TAJEMNICE KANGURA”

Park Trampolin Jump Szczecin serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Tajemnice kangura”.

Warunki uczestnictwa w konkursie: Tematem prac powinien być kangur i jego przygody (mogą być w Parku Trampolin :)). Zdajemy się na wyobraźnię uczestników konkursu. 🙂

Praca musi być wykonana przez dziecko (przy ewentualnej niewielkiej pomocy rodzica). Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (kredki, akwarele, farby plakatowe, wyklejanki, wycinanki, decoupage itp.).

Prace należy składać na recepcji Parku Trampolin Jump Szczecin ul. Mieszka I 80 w Szczecinie. Ostateczny termin składania prac zostanie podany w terminie późniejszym (gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna w kraju), na ten moment przyjmujemy, że będzie to do dnia 30. kwietnia 2020 r.

Do pracy (najlepiej na drugiej stronie pracy) należy dołączyć imię, nazwisko, oraz wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna i numer telefonu opiekuna.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia składania prac.

Najlepsi zostaną nagrodzeni gadżetami Parku Trampolin Jump Szczecin (torby, kubki, długopisy) i wejściówkami do Parku Trampolin Jump Szczecin. A część prac zostanie wystawiona w naszym Parku. 🙂

Regulamin konkursu plastycznego „Tajemnice kangura”

ORGANIZATOR: Neovilo sp. z o.o. – właściciel Parku Trampolin Jump Szczecin ul. Mieszka I 80 w Szczecinie

FORMAT PRAC: A4

TECHNIKA: kredki, akwarele, farby plakatowe, wyklejanki, wycinanki, decoupage itp.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ: o załączeniu do pracy (najlepiej na drugiej stronie pracy) imienia, nazwiska, oraz wieku autora oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna i numeru telefonu opiekuna. Anonimowe prace nie będą zakwalifikowane do konkursu. Jedna osoba może przesłać jedną pracę.

MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC: Recepcja Parku Trampolin Jump Szczecin ul. Mieszka I 80 w Szczecinie

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: do 30.04.2020r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Rozstrzygnięcie nastąpi do 2 tygodni od ostatniego dnia dostarczania prac.

Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury.

Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.jumpszczecin.pl oraz fanpage’u Jump Szczecin.

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac w Parku Trampolin Jump Szczecin oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.jumpszczecin.pl oraz fanpage’u Jump Szczecin..

Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzygają Organizator i jego interpretacja jest wiążąca.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE i RE 2016/679 ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ) informujemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego uczestnika jest Neovilo spółka z o.o., ul. Obłoków 49/4, 71-493 Szczecin,
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe zgłaszanego uczestnika przetwarzane będą w celu:

– realizacji przez Organizatorów konkursu plastycznego pn. „Tajemnice kangura”, na który wysyłane jest przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art.6 ust, 1 lit. a – zgody na przetwarzanie swoich i uczestnika danych osobowych,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, umieszczenia na stronach internetowych listy Laureatów zawierającej imię i wiek odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski oraz tworzenia sprawozdań i statystyk na potrzeby instytucji nadrzędnych.

  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane oraz dane osobowe uczestnika zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przepisami prawa.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika  zawartych w karcie zgłoszenia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione przez administratorów na podstawie upoważnień.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 5 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres kontakt@jumpszczecin.pl
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane uczestnika nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana i uczestnika.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednak koniecznym do wzięcia udziału w realizowanym przez Organizatorów konkursie.